Resultat FROMDATE  -  TODATE

Antall

Personer

Henter pris
Bestill Vis handlekurv
Ikke tilgjengelig i valgt periode
Vis tilgjengelighet

Pensjon

Ingen ledig kapasitet for valgt periode

 
Produkt
Periode
Antall pers.
Sum total
-
Person:
Notater:
 
x
 
 
 
Sum Total
 
 
Logg inn eller registrer deg for å bestille
E-post
Ikke en gyldig e-postadresse
E-post
E-post kan ikke være tomt
Gjenta e-post
E-post er ulik
E-post er like
Passord
For kort (min 5 tegn)
Svakt passord
Middels passord
Sterkt passord
Passord kan ikke være tomt
Gjenta passord
Passord er ulik
Passord er like

Fornavn
Fornavn kan ikke være tomt
Etternavn
Etternavn kan ikke være tomt
Firma
 
Gate
Gatekan ikke være tomt
Nasjonalitet
Nasjonalitet kan ikke være tomt
Postnr
Postnr. må inneholde fire sifre
Sted
Sted kan ikke være tomt
Telefon
Telefon kan ikke være tomt
Vennligst les og godta for å fortsette bestilling
Henter avtale...

Booking

Ankomstdag:
Avreisedag:

Fjellrevsenteret er lokalisert med sin utstilling hos Visit Børgefjell. Denne utstillingen har til hensikt å informere om fjellrevens status i Scandinavia.

Senteret har en flott fjellrevutstilling som er flettet sammen med informasjon om reindrift, dyreliv og friluftsinteresse i Børgefjell.

Børgefjell nasjonalpark er fjellrevens viktigste fristed, her mottar den ingen hjelp som støtteforing eller utsetting fra avlsstasjonen på Oppdal.

 

Fjellrev blir prioritert art


Foto: Kent Mikkelsen

Fjellreven er vedtatt som prioritert art av Kongen i statsråd. Prioriteringen betyr at fjellrev og fjellrevhi får en bedre beskyttelse enn i dag. Dette gjøres som ledd i arbeidet med å bedre situasjonen for truede arter.

Fjellreven er en kritisk truet art. Dette betyr at den har ekstremt høy risiko for å dø ut. Arten var tidligere vanlig i Norge, men omfattende jakt gjorde at populasjonen ble redusert til et svært lavt nivå. På tross av at fjellreven ble fredet i 1930, har bestanden holdt seg kritisk lav.

- Fjellreven er en spennende og morsom art, som dessverre er kritisk truet. Gjennom å gjøre den til en prioritert art tar vi et enda tydeligere ansvar for fjellreven, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I Sør-Norge har det de senere år vært en positiv utvikling for fjellrev grunnet utsetting av arten gjennom Avlsprogrammet for fjellrev. Går vi tilbake til 2010 var det i underkant av 50 individer på landsbasis. Totalt er den voksne fjellrevbestanden i Norge nå oppe i om lag 125 individer.

- Arbeidet som gjøres med utsetting av valper og fôrautomater i fjellet og felling av rødrev er utrolig viktig. Selv hadde jeg i fjor vinter gleden av å være med på å sette ut fjellrevvalper på Hardangervidda, sier Sundtoft.

Forbud mot forstyrrelse og ødeleggelse av hi

Det blir et klart forbud mot skade og ødeleggelse av fjellrev, inkludert tomme hi. Også forstyrrelse av fjellrev blir forbudt etter den nye forskriften. Prioritering innebærer også at vi tar et enda tydeligere ansvar for fjellreven. Les den kongelige resolusjonen og forskriften her.

- Erfaringene så langt viser at prioritering av en art innebærer at mange blir mer oppmerksom på arten og at man gjennom aktiviteter og tiltak tar større hensyn til den. Samlet sett vil dette bidra til en mer positiv utvikling for fjellreven, sier Sundtoft.

Tidligere er åtte arter i Norge prioritert. Dette er fugleartene dverggås og svarthalespove, insektartene elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge og planteartene dragehode, honningblom og rød skogfrue.

- Det er både et globalt og nasjonalt mål å bedre bestandsstatusen for truede arter. Jeg vil derfor etablere flere prioriterte arter før sommeren, sier Sundtoft.

Fakta

Fjellrev

 • Ett av Norges mest truede pattedyr. Kategorisert som kritisk truet i Norsk rødliste 2010
 • Det er omlag 125 voksne fjellrev i Norge
 • Tilpasset et arktisk klima. Reproduksjon og overlevelse av valper er tett koblet til lemensyklus
 • Små og isolerte delbestander, konkurranse med rødrev og manglende lemensykluser truer bestanden i Norge
 • Siden 2003 er det igangsatt flere tiltak for å øke bestanden (utsetting, foring, utskyting av rødrev)
 • Det er registrert 633 fjellrevhi i Norge, kun et fåtall har yngleaktivitet i dag

Avlsstasjon for fjellrev

 • Etablert 2005 i Oppdal kommune
 • Driftes av Norsk institutt for naturforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet
 • Avler frem fjellrev for utsetting i områder der fjellreven er utdødd eller fåtallig
 • Har bidratt til reetablering av fjellrev på Dovrefjell og enkelte områder av Hardangervidda
 • Mål om reetablering av fjellrev på hele Hardangervidda og i Nord-Norge
 • Bestanden har økt fra ca 50 voksne individer i 2010 til 125 individer i 2014

Les mer om fjellrev

Om fjellrev på Miljødirektoratets nettsider.

Om fjellrev på Miljøstatus.

Faktaark om fjellrev (pdf).

Om fjellrev på Nina sine nettsider.

Spill fjellrevspillet med Rebella Hex

Bli med og spill fjellrevspillet hos oss.

Den magiske heksa fra Børgefjell er din ledsager gjennom spillet.

Klikke her for å laste ned spillet.

Fjellreven


 

Bestanden av fjellrev har gått dramatisk tilbake, og det på tross av at fjellreven har vært totalfredet i mer enn 70 år. Bare i løpet av de siste 10-15 åra har mange fjellområder hatt uregelmessige ynglinger eller at yngling har uteblitt helt. Hvorfor dette skjer er et mysterium, men det er mange teorier om hvorfor vi får denne tilbakegangen. Disse kan samles i to kategorier:

 • Miljømessige endringer: klimaendring, økende antall rødrev, mindre store rovdyr og endringer i smågnagersyklusene.

 • Endringer i fjellrevens demografi (antall, kjønns og alderssammensetting): for få dyr, og negative effekter av innavl som en følge av dette.

De fleste tror at det er en sammenheng mellom alle disse negative faktorene og at effekten av hver enkelt faktor kan variere fra sted til sted. For å redde fjellreven fra utryddelse i Skandinavia er det nødvendig å overvåke bestanden, forske på årsaksforhold og prøve ut forskjellige tiltak. 

Prosjektet ”Bevaringsbiologi fjellrev” omfatter overvåking, forskning og tiltaksaktivitet på fjellrev ved NINA. Detaljer om de ulike delprosjektene kan du finne på denne nettsida.
 

I tillegg er det under utvikling et tett samarbeid med utøvende forskningsmiljøer på bevaring av fjellrev i Sverige, Finland og ellers i Norge. Felles prosjektledelse og samarbeid med andre forskningsmiljøer skal medvirke til en koordinert aktivitet og sørge for en størst mulig synergieffekt av de ulike prosjekter og tiltak. Prosjektene finansieres i hovedsak av Direktoratet for naturforvaltning, mens enkelte delmål støttes av Norges forskningsråd.

Kilde: NINA


 

 

 

Film om Fjellrevens Rike

© Copyright 2021 by Visit Børgefjell    |   Admin Søk
VisBook AS > visbook.com